POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable: LILIA ARSUAGA MÉNDEZ (Oudoca)

Finalitat:

Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres productes o serveis professionals que ens formulin les persones interessades.
Comunicacions comercials: Tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-lo sobre activitats, articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis o productes via correu electrònic.
Remissió de comunicacions promocionals via electrònica i de Newsletter: Tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-lo sobre els nostres productes, serveis, ofertes, promocions i articles o contingut (newsletter), que puguin resultar del seu interès, via electrònica (e-mail, SMS, missatgeria instantània) i/o telefònica.                                                                    

Les persones interessades podran donar-se de baixa d’aquestes comunicacions en la següent adreça de correu electrònic:
lila@oudoca.com.

Legitimació:

Execució d’un contracte.
La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis professionals, així com per a l’enviament de comunicacions comercials dutes a terme per LILIA ARSUAGA MÉNDEZ.

Termini de conservació:
Es conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts, procedint a la supressió física de les seves dades una vegada transcorreguts aquests terminis.
En cas d’haver acceptat rebre comunicacions comercials, amb la finalitat d’informar-lo sobre els nostres serveis, ofertes, promocions i articles o contingut, que puguin resultar del seu interès, aquestes dades seran conservats mentre duri la prestació del servei sol·licitat o fins que sol·liciti la baixa dels mateixos a través del correu electrònic facilitat: lila@oudoca.com.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se l’adreça lila@oudoca.com.

 

GENERAL

A l’efecte del que es preveu en el Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679, de 27 d’abril, del Parlament i el Consell, en la Llei 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i resta de la normativa nacional vigent, LILIA ARSUAGA MÉNDEZ, l’informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

LILIA ARSUAGA MENDEZ posa en el seu coneixement l’existència d’un sistema de tractament de la informació, titularitat de LILIA ARSUAGA MÉNDEZ per a les finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació. El citat sistema es troba descrit en el corresponent Registre d’Activitats de Tractament del RT.

 

MESURES I NIVELLS DE SEGURETAT

LILIA ARSUAGA MÉNDEZ ha adoptat les mesures necessàries per a garantir la seguretat de la informació, tal com exigeix l’art. 32 del RGPD, segons la naturalesa de les dades personals tractats i les circumstàncies del tractament, a fi d’evitar, en la mesura que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, garantint amb això la confidencialitat, integritat i disponibilitat d’aquests.

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les mesures de seguretat que LILIA ARSUAGA MÉNDEZ tingui descrites en el Registre d’Activitats de Tractament seran aplicades al conjunt d’actius del sistema de tractament de la informació en el qual es tractin les dades de caràcter personal, a fi de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Tot el personal contractat per LILIA ARSUAGA MÉNDEZ i els seus Encarregats de Tractament, estan obligats al compliment de la citada normativa, amb especial atenció quant a les seves funcions i obligacions, inclòs el deure de secret que seran degudament determinades per LILIA ARSUAGA MÉNDEZ.

 

RECOLLIDA DE DADES

L’acceptació de les presents condicions, precisa de l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, que li seran sol·licitats personalment a través de formularis o de la pàgina Web. En el moment de la recollida de les dades, l’usuari serà degudament informat dels drets que li assisteixen.
Perquè la informació que conté el nostre sistema de tractament estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

 

OBJECTE: EXERCICI DE DRETS 

Per a exercitar els Drets d’accés, impugnació, rectificació, cancel·lació, supressió o oposició, portabilitat, limitació del tractament, hauran de dirigir-se a LILIA ARSUAGA MÉNDEZ mitjançant correu electrònic a l’adreça lila@oudoca.com.

També pot presentar reclamació davant l’AEPD.

 

CONSENTIMENT

L’usuari prestarà el seu consentiment perquè LILIA ARSUAGA MÉNDEZ pugui fer ús de les seves dades personals a fi de prestar un correcte compliment dels serveis contractats.

L’emplenament del formulari inclòs en el lloc o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a LILIA ARSUAGA MÉNDEZ, implica el consentiment exprés de l’usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit sistema de tractament, titularitat de LILIA ARSUAGA MÉNDEZ

Al temps de la petició d’aquesta informació, es comunicarà al client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça de LILIA ARSUAGA MÉNDEZ i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, impugnació, rectificació, cancel·lació, supressió o oposició, portabilitat, limitació del tractament i a presentar reclamació davant l’AEPD.

 

CESSIÓ A TERCERS

LILIA ARSUAGA MÉNDEZ no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

 

CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre LILIA ARSUAGA MÉNDEZ i els clients o usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se LILIA ARSUAGA MÉNDEZ a l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure’s sobre el contingut d’aquesta informació.

La visualització de dades a través d’Internet, no suposarà l’accés directe a aquests, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Recomanem al client que no faciliti a tercer algun la seva identificació, contrasenya o números de referència que LILIA ARSUAGA MÉNDEZ pogués proporcionar-li. Així mateix, per a garantir que la protecció del secret professional entre LILIA ARSUAGA MÉNDEZ i el client es preservi en totes les comunicacions, el client/usuari no ha de revelar la informació confidencial a tercers.

 

CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

LILIA ARSUAGA MÉNDEZ es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades a fi d’adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació en la pàgina Web de LILIA ARSUAGA MÉNDEZ.

 

ADREÇA DE CONTACTE

El lloc web https://oudoca.com/ és gestionat per LILIA ARSUAGA MÉNDEZ amb CIF 16060953F.

El sistema de tractament de la informació creat, està situat en el domicili social, el qual queda establert a l’efecte del present Avís Legal, en LILIA ARSUAGA MÉNDEZ Carrer Ca Flor, 1, 08106 Santa María de Martorelles (Barcelona), Espanya; sota la supervisió i control de LILIA ARSUAGA MÉNDEZ, qui assumeix la responsabilitat en l’adopció de mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa per a protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d’acord amb el que s’estableix en el Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679, de 27 d’Abril, del Parlament i el Consell; la Llei orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i resta de la normativa nacional vigent i altra legislació aplicable.

LILIA ARSUAGA MÉNDEZ d’acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els comunica que l’accepció àmplia d’aquesta Llei, engloba entre aquests serveis el subministrament d’informació per aquest mitjà. En tot cas, serà aplicable referent a això, el Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679, de 27 d’Abril del Parlament i el Consell; la Llei orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i resta de la normativa nacional vigent i la seva normativa de desenvolupament, especialment, pel que fa a l’obtenció de dades personals, la informació als interessats i la creació i manteniment de tractaments de dades personals.

Obrir xat
¿Necessites ajuda?
Hola! Podem ajudar-te?